Marketingové standardy

ZÁSADY PRODEJE A MARKETINGU

HIGS se důrazně zasazuje o to, aby se zamezilo dostupnosti vapingových produktů pro mladé lidi, a plně podporuje omezení a směrnice týkající se marketingu, které omezí vystavení mladých lidí reklamě a podpoře všech vapingových komodit.

HIGS důrazně podporuje snahy o zamezení dostupnosti výrobků pro vaping mladým jedincům a HIGS plně vítá omezení a doporučení týkající se marketingu, která omezí vystavení mládeže reklamě a podpoře všech výrobků pro vaping.

Současně HIGS zůstává neochvějně odhodlána zajistit dospělým kuřákům rovný přístup k přesným a věcným informacím o vapingových výrobcích spolu s rozmanitou nabídkou vapingového zboží.

Společnost HIGS stanovila následující základní zásady:

 • Naše zboží je určeno výhradně jako nikotinová alternativa pro dospělé kuřáky.
 • Naše komodity nesmí být propagovány osobám mladším 18 let.
 • Naše komodity nesmí být prodávány osobám mladším 18 let ani jimi nesmí být využívány.

MARKETINGOVÉ NORMY

Směrnice, kterými se řídí uvádění výrobků HIGS na trh, jsou následující:

 1. Reklama zahrnující produkty HIGS by se měla vyvarovat používání kreslených obrázků, anime nebo jakýchkoli jiných vzorů, které by mohly oslovit mladé publikum nebo být spojovány s kulturou mládeže.
 2. 2. Marketing produktů HIGS by neměl napodobovat ochranné známky, obchodní oděv nebo značky, které jsou běžně k vidění u produktů prodávaných mladým lidem nebo spojovaných s kulturou mládeže.
 3. 3. I když naše reklamy mohou podněcovat jednotlivce k přechodu od cigaret, výrobky HIGS by neměly být prezentovány jako zařízení pro odvykání kouření.
 4. 4. Výrobky HIGS nesmí být uváděny na trh s tvrzením o terapeutických výhodách, bezpečnosti nebo zdravotní nezávadnosti pro spotřebitele a neměly by být propagovány jako výrobky, které nemají sekundární zdravotní účinky.
 5. 5. Na etiketách výrobků musí být přesně vyobrazeny složky přítomné v každém výrobku a v marketingových sděleních by měla být výslovně uvedena případná přítomnost nikotinu.
 6. 6. Naše marketingové úsilí by se mělo zaměřit na současné uživatele cigaret a nemělo by být zaměřeno na povzbuzování nekuřáků, aby začali používat vapingové výrobky.
 7. 7. V marketingovém úsilí by neměli být využíváni žádní zdravotničtí pracovníci k přímému ani nepřímému podporování výrobků HIGS.
 8. 8. Mluvčí a osoby (včetně influencerů) vystupující v marketingových nebo reklamních materiálech by měly vypadat, že jim je alespoň 25 let.
 9. 9. Tištěná reklama by se měla objevovat pouze v kanálech a publikacích s demografickou skupinou dospělých (21+), čímž se zajistí odpovědné zacílení.
 10. 10. Marketing nebo sponzoring akcí by se měl omezit na akce s demografickou cílovou skupinou dospělých (18+), čímž se zachová zodpovědná propagace.
 11. 11. Veškerá venkovní reklama, včetně digitálních formátů (s výjimkou mobilní reklamy, např. v dopravních prostředcích), musí být umístěna nejméně 300 metrů od základních nebo středních škol, zařízení zaměřených na mládež nebo zařízení péče o děti.
 12. 12. Pokud nejsou zaměřena výhradně na obchodní publikum, nejsou marketingová sdělení propagující [e-cigarety obsahující nikotin a jejich součásti HIGS produkty [nepovolené jako léčiva] povolena v následujících médiích:
 13. novinách, časopisech a periodikách.
 14. online média a některá další elektronická média
 15. 13. V souladu s oznámením Výboru pro reklamní praxi (CAP) o vynucování se zdržujeme umísťování nebo nabádání třetích stran k umísťování obsahu na TikTok týkajícího se výrobků pro vaping a jejich součástí, který je označen jako "placené partnerství" nebo "#ad".
 16. 14. Na veřejných účtech TikTok by se neměly objevovat reklamy přímo či nepřímo propagující nelicencované vapovací produkty a jejich součásti, ať už v kontextu "placeného" nebo "neplaceného" partnerství. To je také v souladu se zásadami značkového obsahu a komunitními pokyny TikToku.

SOCIÁLNÍ MÉDIA

Twitter: Na Twitteru platí celosvětově přísné zásady proti propagaci tabákových výrobků, jejich příslušenství a souvisejících značek. Tento zákaz se vztahuje na všechny typy cigaret, včetně alternativ, které napodobují akt kouření.

Twitter výslovně zakazuje záměrný marketing nebo reklamu následujících výrobků a služeb nezletilým osobám: tabákové výrobky nebo příslušenství, včetně elektronických cigaret* (Vezměte prosím na vědomí, že položky označené hvězdičkou jsou na Twitteru zakázány všeobecně.)

TikTok: V rámci naší platformy nepovolujeme zobrazování nebo podporu rekreačního užívání drog ani obchodování s alkoholem, tabákovými výrobky nebo drogami. Naše definice tabákových výrobků zahrnuje vapingové výrobky, bezdýmné nebo spalitelné tabákové výrobky, výrobky se syntetickým nikotinem, elektronické cigarety a jiné elektronické systémy dodávání nikotinu.

Instagram: Obsah, který nabádá k užívání konkrétních regulovaných položek, jako jsou tabákové výrobky nebo výrobky pro vaping, výrobky a služby pro dospělé nebo farmaceutické drogy, je omezen. (Odstraňujeme obsah, který se pokouší prodávat nebo vyměňovat většinu regulovaných položek.) S využitím technologie se snažíme zabránit tomu, aby se osoby mladší 16 let setkaly s obsahem, který propaguje nelékařské drogy a marihuanu, a to i v případě, že sledují účet, který takový obsah sdílí.

Facebook: Reklamy nesmějí propagovat prodej nebo užívání tabákových nebo nikotinových výrobků a souvisejícího příslušenství, pokud se netýkají výrobků pro odvykání kouření. Reklamy se musí zdržet podpory dodávacích zařízení, jako jsou elektronické cigarety, vaporizéry nebo jakékoli jiné výrobky, které simulují kouření nebo jsou určeny k použití s tabákovými nebo nikotinovými výrobky.

ZABRÁNĚNÍ PŘÍSTUPU DĚTÍ K VÝROBKŮM PRO VAPING

1. Společnost HIGS pevně stojí za snahou zabránit přístupu mládeže k našim výrobkům a dalším tabákovým výrobkům.

2. Společnost HIGS předpokládá, že všichni prodejci tabákových výrobků a výrobků pro vaping budou zcela dodržovat věková omezení stanovená vnitrostátními právními předpisy.

3. Společnost HIGS bezvýhradně podporuje dodržování požadavků na obaly odolné proti otevření dětmi ve všech výrobcích společnosti HIGS.

4. Společnost HIGS neochvějně podporuje právní předpisy, které ukládají sankce prodejcům nebo jednotlivcům, kteří prodávají vapingové výrobky nezletilým, a nezletilým, u nichž se zjistí, že takové výrobky vlastní.

5. Provozovny prodávající výrobky HIGS, včetně vape shopů a dalších prodejců, se vyzývají, aby přijaly přísná pravidla zaměřená na nezletilé osoby. Tyto zásady by měly nařizovat zaměstnancům, aby požadovali identifikaci od každého, kdo se jeví jako mladší 25 let.

6. HIGS vyzývá specializované prodejce zaměřené na e-cigarety a další tabákové výrobky, aby přijali opatření, která buď zabrání vstupu nezletilých osob do jejich prostor, nebo neprodleně požádají nezletilé osoby bez doprovodu o odchod.

7. HIGS se zasazuje o to, aby byly na viditelném místě umístěny varovné nápisy, které by mohly znít: (a) Nezletilým bez doprovodu není vstup povolen, (b) Prodej vapingových výrobků nezletilým je zakázán nebo (c) Prodej nezletilým není povolen.

8. Společnost HIGS poskytuje možnosti nákupu svých výrobků online, přičemž přístup je omezen na dospělé osoby prostřednictvím mechanismů, jako je přímé ověření schváleného průkazu totožnosti s fotografií při dodání nebo využití technologií pro ověření věku, které umožňují nezávislé agentury třetích stran využívající databáze veřejných rejstříků.

9. Obaly a marketingové materiály pro vapingové produkty společnosti HIGS musí obsahovat varování, které jasně uvádí "Prodej tohoto produktu nezletilým osobám je zakázán" nebo ekvivalentní znění, bez ohledu na jakékoli zákonné požadavky.

10. Společnost HIGS se zdrží prodeje jednorázových výrobků obsahujících více než 2 ml e-liquidu.

  Log in
  Sign up
  Create an account
  Log in
  Strong! Your password is excellent. You are good to go!
  By clicking the “Sign up” button, you are creating a Freepik account and therefore you agree to Freepik Company’s Terms of Use and Privacy Policy.